Máte dotaz? Volejte 602 177 305 Chci vypracovat nezávaznou nabídku

Zásady ochrany osobních údajů

Vítězslav Němec, Opavská 144, 747 19 Bohuslavice, Živnostenský list evidenční číslo 380603-32265 vydaný Městským úřadem Hlučín Jakožto správce osobních údajů si Vás jakožto uživatele mých webových stránek www.poradnyweb.cz a mé klienty dovoluje informovat o níže specifikovaném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany Vašeho soukromí. Seznamte se s postupy ochrany osobních údajů a s případnými dotazy se na mě obraťte prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Níže v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje zpracovávám;
 2. Za jakým účelem a jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány;
 5. Jaká jsou ve vztahu k ochraně osobních údajů Vaše práva.

Po přečtení následujících informací se tedy dozvíte více o tom, jak shromažďuji, ukládám a používám osobní údaje o Vás při uzavření smlouvy o poskytování mých služeb nebo při kontaktování mé osoby z Vaší strany, pokud jste se mnou takovou smlouvu dosud neuzavřel/a.

 

 1. Jaké Vaše osobní údaje zpracovávám?

Jestliže se mnou uzavřete či hodláte uzavřít smlouvu o poskytování služeb, případně jinou smlouvu, jsem oprávněn o Vás shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje, jakož i údaje dalších osob, které nám v souvislosti s plněním smlouvy poskytnete.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření a řádného plnění smlouvy o poskytování služeb. Při poskytování mých služeb můžete být z mé strany požádáni, abyste mi sdělili osobní údaje týkající se Vás, nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. Osobní jméno a příjmení, eventuálně název či obchodní firma;
 2. Adresa bydliště, eventuálně sídlo společnosti;
 3. Identifikační číslo;
 4. Číslo bankovního účtu;
 5. Telefonní číslo;
 6. E-mailová adresa;

Zpracovávám pouze osobní údaje, které mi poskytnete.

V případě, že se mě  rozhodnete kontaktovat, aniž byste se mnou dosud uzavřeli jakoukoli smlouvu (např. prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře na webu nebo telefonického hovoru), zpracovávám pouze osobní údaje, které mi sami dobrovolně poskytnete (např. za tím účelem, abych s Vámi uzavřel smlouvu o poskytování služeb nebo abych Vás zpětně kontaktoval s odpovědí na Váš dotaz).

Analytika

Využívám služeb Google Analytics pro anonymní analýzu chování uživatelů mých webových stránek, abych mohl najít a opravit chyby v uživatelském rozhraní. Tato aplikace může využívat cookies k mapování vašeho pohybu na mých webových stránkách. Více informací naleznete na stránkách služby https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=cs

Používání souborů cookies lze odmítnout, čímž zabráníte sběru dat o vašem chování na webu www.poradnyweb.cz Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho internetového prohlížeče (“Blokovat cookies”). Informace o způsobu nastavení souborů cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících webových odkazech: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera.

 1.  Jak využívám tyto osobní údaje (účel zpracování)?

Veškeré údaje, které mi poskytnete, využívám pro účely uzavření a plnění smlouvy. Vaše osobní jméno, příjmení a emailovou adresu, kterou jste mi v souvislosti s poskytováním služeb sdělil/a, můžu vedle výše specifikovaného účelu využívat rovněž k zasílání obchodních sdělení o událostech nebo službách, které poskytuji a o nichž se domnívám, že by Vás mohly zajímat, pokud jste takové využití původně neodmítl/a. Toto zpracování můžete kdykoliv odmítnout, aniž by tím byly jakkoliv dotčeny naše vzájemné vztahy. Pokud nebudete mít nadále zájem o zasílání obchodních sdělení na Vaši e-mailovou adresu, postačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na jinou adresu, z níž jste obdržel/a obchodní sdělení.

Jestliže jste se mnou dosud žádnou smlouvu neuzavřel/a, pak veškeré údaje, které nám poskytnete např. prostřednictvím e-mailové zprávy, telefonického hovoru, při osobním jednání apod. využívám k tomu, abych Vás kontaktoval zpět a poskytl Vám informace, o které jste mě požádali, tedy např. abych Vás seznámil s podmínkami uzavření smlouvy o poskytování služeb, abychom si mohli dohodnout termín a místo osobního jednání apod.

 

 1. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce , přičemž přístup k Vašim osobním údajům mám pouze já.

Vaše osobní údaje mohou být dále v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností zpracovány zpracovateli, kteří nám poskytují například:

 •  účetní služby

Vaše osobní údaje můžu v nezbytném rozsahu dále zpřístupnit též oprávněným třetím subjektům dle příslušných právních předpisů (např. údaje uvedené na účetních dokladech při finanční kontrole), jakož i třetím subjektům v souvislosti s poskytováním službe, zejména pak orgánům veřejné moci a jiným subjektům.

 

 1. Jaká je doba zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracovávám po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu, po kterou Vám poskytuji mé služby či plním vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních nebo jiných povinností dle platných předpisů, jimiž jsou zákon o účetnictví nebo zákon o archivnictví. Po ukončení (resp. splnění) smlouvy můžu Vaše osobní údaje uchovávat též za účelem ochrany oprávněných zájmů, a to po dobu běhu promlčecích lhůt, příp. též po dobu běhu procesních lhůt určených k uplatnění mých nebo Vašich práv v případném soudním či jiném řízení.

Pokud jste se mnou smlouvu neuzavřel a pouze jste nás kontaktoval/a se svým dotazem, připomínkou, žádostí apod., pak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytnou k vyřízení Vašeho požadavku a rovněž přiměřenou dobu poté za účelem ochrany oprávněných zájmů, nejdéle však po dobu běhu promlčecích lhůt.

 

 1. Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Používám vhodná technická, organizační a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů. Těmito opatřeními jsou Vaše osobní údaje chráněny před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami či zničením.

 

 1. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů?

Vaše práva k mému prováděnému zpracování Vašich osobních údajů jsou následující:

 1. Právo na přístup k Vašim osobním údajům;
 2. Právo na opravu Vašich osobních údajů;
 3. Právo na výmaz Vašich osobních údajů;
 4. Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 5. Právo na přenositelnost osobních údajů;
 6. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zákonnost zpracování založena na souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 7. Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
 8. Právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů.

Níže je blíže vysvětlen obsah Vašich jednotlivých práv, tak aby bylo možno učinit si o jejich obsahu bližší obraz. Veškerá Vaše práva můžete uplatnit tak, že mě kontaktujete na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Stížnost ve smyslu písmene h) je možno podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, webová stránka: www.uoou.cz

Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, budu reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

 

a) Právo na přístup k osobním údajům

Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o potvrzení, zdali jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pakliže jsou, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, po jakou dobu budou zpracovávány, z jakého zdroje byly osobní údaje získány, zdali dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování a konečně existuje-li právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

b) Právo na opravu Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů pro případ, že jsou nepřesné či neúplné.

c) Právo na výmaz Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je má povinnost vymazat Vaše osobní údaje pokud:

 1. Již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. Z Vaší strany dojde ke vznesení námitek proti zpracování, přičemž neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování;
 3. Zpracování je protiprávní
 4. Existuje má zákonná povinnost vymazat Vaše osobní údaje.
 5. Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů

Náplnění tohoto práva je, že v případě určitých sporných otázek ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jsem povinnenomezit zpracování Vašich osobních údajů, pokud mě o to požádáte. Toto omezení znamená, že Vámi vybrané osobní údaje označím a zajistím, aby nebyly nadále zpracovány jinak než jejich uložením. To neplatí, nastane-li některá z výjimek předpokládaná právními předpisy.

Spornými otázkami ve smyslu výše uvedeného je skutečnost, že:

 1. Popíráte přesnost osobních údajů, přičemž zpracování osobních údajů bude omezeno po dobu potřebnou k ověření přesnosti zpracování osobních údajů;
 2. Zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 3. Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů

Toto právo znamená, že jestliže jste nám poskytl/a osobní údaje, které se Vás týkají, máte právo po nás požadovat, abychom tyto údaje přímo předali jinému správci osobních údajů, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za předpokladu, že:

a) zpracování osobních údajů se provádí automatizovaně;

a zároveň

b) zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na uzavření či plnění smlouvy.

f) Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

U některých kategorií osobních údajů je nezbytné, aby byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

Byl-li z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů, jejichž zpracování není nezbytné pro účely plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, ochranu důležitých zájmů nebo jiné fyzické osoby, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany mých oprávněných zájmů, jste oprávněni kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pakliže budete chtít odvolat svůj souhlas se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů, k němuž jste dali již dříve svůj výslovný souhlas, postačí zaslat e-mailovou zprávu, ve které odvoláváte svůj souhlas se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s uvedením osobních údajů, u nichž si nepřejete, abychom je nadále zpracovávali. Pro urychlení vyřízení Vaší žádosti Vám doporučujeme do předmětu e-mailové zprávy uvést „odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“. Případně mě můžete kontaktovat písemně či osobně v obvyklých denních hodinách na adrese Opavská 144, Bohuslavice 747 19.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá též vliv na zpracování osobních údajů, které zpracovávám na základě jiného právního titulu.

Dovoluji si Vás upozornit, že Vaše osobní údaje zpracovávám primárně na základě jiných právních titulů, než je udělení Vašeho souhlasu s jejich zpracováním (k tomu blíže viz výše bod 1 a 2 tohoto dokumentu). Toto právo tedy můžete prakticky využít v případě, že jste mě dříve kontaktovali např. prostřednictvím e-mailové zprávy se svým dotazem, podnětem či připomínkou, pakliže jste semnou předtím neuzavřel smlouvu, v jejímž rámci jste mi svou e-mailovou adresu poskytl jakožto povinnou náležitost smlouvy.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je možnost vznesení námitky z Vaší strany proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovávám i nadále po ukončení poskytování služeb na základě právního titulu oprávněného zájmu. Oprávněným zájmem může být například uchování osobních údajů za účelem efektivní obrany v případném sporu s klientem či obchodním partnerem, např. o způsobu plnění smlouvy. Pro tyto účely jsem oprávněn uchovávat zpracovávané osobní údaje i po přiměřenou dobu po ukončení doby trvání smlouvy, resp. poskytování služeb, neboť osobní údaje subjektu údajů mi mohou umožnit  hájení jejích práv a oprávněných zájmů v případném sporu.

Nejsem oprávněn nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokáži závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy, nebo pro určení, výkon, nebo obhajobu právních nároků.

Jestliže budete mít jakékoliv dotazy k tomuto textu nebo ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete mě kdykoliv kontaktovat prostřednictvím emailu zaslaného na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V budoucnu mohu provést jakékoli změny v  ochraně osobních údajů, přičemž tyto změny budou zveřejněny na webové stránce https://www.poradnyweb.cz Bude-li to vhodné, budu Vás o takové změně informovat. Navštivte proto moji webovou stránku https://www.poradnyweb.cz, abyste se seznámili s jakýmikoliv aktualizacemi nebo změnami mých zásad ochrany osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 25. 5. 2018.

loga

© Poradnyweb.cz  // Tvorba webových stránek Ostrava, Opava Tip na výlet: Polskie malediwy / Dovolená z Polska: Super last minute wyjazd jutro

 

ZAVŘÍT

Chci vypracovat nezávaznou nabídku